Regulamin

Regulamin pobytu w Fulinowie
Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną
P
olityka prywatności


REGULAMIN POBYTU W FULINOWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich gości i osoby przebywające na terenie Pensjonatu.
 2. Apartamenty w pensjonacie wynajmowane są na doby hotelowe.
 3. Doba hotelowa w pensjonacie trwa od godz. 16.00 pierwszego dnia pobytu do godz. 10.00 następnego dnia.
 4. Gość określa okres pobytu w formularzu rezerwacyjnym ze stosownym wyprzedzeniem. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, pod warunkiem, że gość zgłosi taką chęć opiekunowi obiektu do godz. 20.00 poprzedzającego dnia, w którym upływa termin najmu oraz gdy pensjonat dysponuje wolnymi i niezarezerwowanymi pokojami.
 5. Gość nie ma prawa przekazać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił opłatę.
 6. Pokoje nie mogą być zajmowane przez więcej osób niż określono w regulaminie oraz w opisie pokoi na stronie internetowej pensjonatu, tj:
  Bajka o rybaku i rybce – 4 osoby
  Kotwico złota – 3 osoby
  Gdy wschodzi księżyc – 2 osoby
  Trzy gwiazdki na niebie – 8 osób
  O wróbelku – 2 osoby
  Dzika róża – 3 osoby
  Siódme niebo – 3 osoby
  Biały słoń – 2 osoby
  Urojona kantyna – 3 osoby
  Premiery w Biarritz – 4 osoby
  Gałązka wiśni – 4 osoby
  Prośba o wyspy szczęśliwe – 2 osoby
  Rozmowa liryczna – 5 osoby
  Lunatyk – 4 osoby
  Śpij wujaszku – 3 osoby
  Powyższe limity nie dotyczą dzieci do lat 3.
 7. Właściciel pensjonatu – spółka Fulinowo Sp. z o.o. – zobowiązany jest do zapewnienia warunków pełnego wypoczynku gości oraz reakcji na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w obiekcie.
 8. Goście zobowiązani są do utrzymywania porządku w części wspólnej pensjonatu – zwłaszcza do sprzątania po sobie.
 9. Na terenie całego pensjonatu obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. Niestosowanie się do tego zakazu skutkuje jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 złotych.
 10. Na terenie pensjonatu nie mogą przebywać zwierzęta, ze względu na bezpieczeństwo przebywających gości, szczególnie dzieci oraz w trosce o osoby mające alergię na sierść zwierząt.
 11. Osoby poniżej 18-go roku życia powinny znajdować się na terenie pensjonatu pod stałym nadzorem opiekunów, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań osób nieletnich. Opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo za osób nieletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 7.00. W czasie trwania ciszy nocnej wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek takiego zachowywania się, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych gości.
 13. W pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów zasilanych energią elektryczną niestanowiących wyposażenia pokoju (np. grzałki elektryczne, żelazka, grzejniki).
 14. Zabronione jest zaklejanie okien i otworów wentylacyjnych na terenie pensjonatu.
 15. W części wspólnej udostępniony jest grill gazowy. Ze względów bezpieczeństwa, zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w butle gazowe zasilające grill.
 16. Pensjonat nie zapewnia wyżywienia oraz nie dostarcza gościom żywności i napojów.
 17. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu Fulinowo, w tym znajdujących się na terenie części wspólnej, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Osoby korzystające z wyposażenia dodatkowego obiektu (rowery, sprzęt sportowy) odpowiadają materialnie za wypożyczony przedmiot, aż do momentu jego zdania u opiekuna obiektu.
 18. Pensjonat ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy gości w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego. Pensjonat ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i innych cennych przedmiotów mających wartość materialną, naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości i standardu pensjonatu lub zajmują zbyt dużo miejsca.
 19. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju gość proszony jest o zamknięcie okien (w tym okien dachowych) oraz drzwi pokoju oraz wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych, w tym klimatyzatora. Osoba oddelegowana do zarządzania obiektem posiada klucz zapasowy i upoważniona jest do wstępu do udostępnionego pokoju w celu wykonania poniższych czynności w przypadku wystąpienia opadów deszczu, burzy.
 20. Woda w pensjonacie ogrzewa się przy pomocy ekologicznego systemu paneli słonecznych, dlatego prosimy pamiętać, że cykl ogrzewania trwa cały dzień i mogą występować czasowe braki w dostarczaniu ciepłej wody.
 21. Ogrzewanie w pokojach włączane jest w okresie jesienno-zimowym, kiedy temperatura na zewnątrz spada do 10 stopni Celsjusza. Pomieszczenia wyposażone są w klimatyzację, która umożliwia regulację temperatury między 16 a 30 stopni Celsjusza.
 22. Pensjonat nie zapewnia dostępu do miejsca parkingowego oraz nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do gości. Istnieje możliwość czasowego postoju na terenie działki obiektu w celu wyładunku lub załadunku posiadanego bagażu. Na prośbę gości pensjonat może wskazać lokalizację parkingów publicznych (płatnych i bezpłatnych) zlokalizowanych na terenie Kuźnicy.
 23. Przedmioty pozostawione przez gościa w dniu wyjazdu w pokoju (nie będące artykułami spożywczymi) zostaną odesłane na wskazany adres na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, pensjonat przechowa te przedmioty przez 90 dni.
 24. Zabronione jest wykorzystywanie apartamentów, budynków i nieruchomości, na których się znajdują w związku z działalnością gospodarczą.
 25. Pensjonat może odmówić przyjęcia gości, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatu, wyrządził szkodę w mieniu pensjonatu, zakłócił spokojny pobyt gości lub wyrządził szkodę innym gościom, pracownikom pensjonatu lub osobom przebywającym na terenie pensjonatu.
 26. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, pensjonat może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka będzie zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia pensjonatu.
 27. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane do recepcji bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest opłacenie całej należności za rezerwowany pobyt.

PRZEPISY DOTYCZĄCE REZERWACJI, MELDUNKU I ANULOWANIA REZERWACJI

 1. Rezerwacji pobytu mogą dokonać jedynie osoby pełnoletnie.
 2. Podczas składania rezerwacji poprzez elektroniczny system rezerwacji dostępny na stronie www.fulinowo.pl należy:
  – wybrać termin i obiekt rezerwacji
  – podać dane osobowe osoby dokonującej rezerwacji
  – wybrać formę płatności przedpłaty w formie zadatku i dokonać jej natychmiastowej wpłaty.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatek w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na konto bankowe. Płatności należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania rezerwacji. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu..
 4. Do rezerwacji i zadatku odpowiednio stosuje się art. 394 §1 i § 2 Kodeksu cywilnego, to jest w szczególności: w razie braku uregulowania opłaty za pobyt w terminie określonym w punkcie 26. (niewykonania umowy) przez Gościa, Właściciel Pensjonatu może od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, zaś w przypadku braku zapewnienia pobytu Gościowi przez Właściciela Pensjonatu, Gość może żądać dwukrotności zadatku.
 5. W momencie, kiedy rezerwacja zostanie zarejestrowane w naszym systemie, poprzez e-mail udostępnione zostanie potwierdzenie utworzenia rezerwacji wraz z instrukcją wpłaty wymaganej przedpłaty. Jeżeli rezerwacja zostanie opłacona na podany adres e-mail zostanie wygenerowane potwierdzenie w formie elektronicznego vouchera lub nr rezerwacji. Otrzymane potwierdzenie należy wydrukować (lub zapamiętać nr rezerwacji) i zabrać ze sobą w podróż.
 6. Niewykorzystanie całości pobytu przez gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 7. Pogoda i inne zdarzenia niewynikające z winy właściciela obiektu, nie są podstawą do skracania czasu pobytu i zwrotu należności za niewykorzystany pobyt.
 8. W celu anulowania lub zmian w dokonywanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją. Rezerwacja może zostać anulowana automatycznie w przypadku niedokonania natychmiastowej przedpłaty w terminie 3 dni od daty złożenia rezerwacji.
 9. Podstawą do zameldowania gościa jest okazanie pracownikowi recepcji pensjonatu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dowodu osobistego, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.
 10. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez Gościa.
 11. Właściciel pensjonatu – Fulinowo Sp. z o.o. – odprowadza opłatę klimatyczną na podstawie wypełnionych kart meldunkowych.
 12. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych dane wprowadzane podczas procesu Rezerwacji będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji bądź żądania ich usunięcia.

DANE FIRMY

Fulinowo Sp. z o.o.,
ul. Moniuszki 10/1, 40-005 Katowic
NIP: 6342838318
KRS: 0000553626
Wysokość kapitału zakładowego: 2 000 000 zł
Nr konta bankowego: 68 1020 2313 0000 3202 0537 9062
Nazwa banku : PKO Bank Polski
Adres banku: : Oddział 3 w Katowicach, Chorzowska 6
Kod BIC/SWIFT : BPKOPLPW

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną

Fulinowo Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Moniuszki 10/1, NIP – REGON – wprowadza niniejszy Regulamin realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.)

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  Cennik usług – stanowiący załącznik do Regulaminu dokument określający ceny Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony WWW,
  Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych: wszelkie informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji tych nie uważa się za umożliwiające określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań,
  Polityka prywatności- stanowiący załącznik do Regulaminu dokument określający zasady przetwarzania Danych Osobowych Usługobiorców przez Usługodawcę
  Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późniejszymi zmianami)

Strona WWW – strona internetowa Usługodawcy, zamieszczona pod adresem www.fulinowo.pl, za pośrednictwem której świadczone są Usługi. Administratorem strony www.fulinowo.pl jest Fulinowo Sp. z o.o.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
Urządzenie – urządzenie telekomunikacyjne z dostępem do sieci Internet pozwalające na połączenie się przez Usługobiorcę ze Stroną WWW, z którego Usługobiorca korzysta w celu korzystania z Usług,
Usługa/ Usługi – nieodpłatne lub odpłatne umożliwienie Użytkownikowi korzystania z poszczególnych funkcji Strony WWW poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;

Usługodawca – Fulinowo Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Moniuszki 10/1, NIP: 634-283-83-18
Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
uz dnia 18 lipca 2002 r. tekst jednolity z 16 30 z późniejszymi zmianami
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U, z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami)

 1. W zakresie dotyczącym płatności w formie e-przelewu, Usługodawca zawarł umowę z firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182.
  3. Usługobiorca korzystając z serwisu, przy użyciu Strony WWW oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rozdział 2 Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorców w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie.
  2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.
  3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.
  5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
  6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
  7. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
  8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynika z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW.

Rozdział 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony WWW Usługodawca świadczy następujące Usługi
  a) Rezerwacji usług noclegowych w obiekcie Usługodawcy;
  b) informacyjne dotyczące pozostałych produktów i usług Usługodawcy
  2. Rezerwacja usług noclegowych w obiekcie Usługodawcy
  1. Rezerwacji w serwisie www.hornigold.pl dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności: wybór lokali, wybór terminu, wypełnienie formularza rezerwacyjnego, zatwierdzenie rezerwacji oraz dokonanie płatności.
  b. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą dokonania przez rezerwującego płatności za pośrednictwem systemu płatności PayU, opłaty na miejscu lub przelewu tradycyjnego na konto:
  Fulinowo Sp. z o.o.
  ul. Moniuszki 10/1
  40-005 Katowice
  Nr konta : 60 1020 2313 0000 3102 0511 7355
  c. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez rezerwującego w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi rezerwujący.
  d. Ceny przedstawione w systemie podane są za dobę pobytu w obiekcie hotelowym. Cena uwzględnia podatek VAT. Za nieobjęte rezerwacją usługi świadczone przez Usługodawcę w związku z pobytem w obiekcie hotelowym (jak np.: dodatkowe posiłki, zorganizowanie dojazdu) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez klienta.
  e. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
 2. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury
  a. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji i są warunkiem jej potwierdzenia. Wymagane jest uiszczenie zadatku w wysokości 30% ceny rezerwowanych usług noclegowych określonej według Cennika. Tak dokonana rezerwacja uważana jest za gwarantowaną.
  b. Usługodawca umożliwia też uiszczenie pełnej ceny rezerwowanych usług noclegowych na etapie dokonywania rezerwacji, w takim przypadku 30% dokonanej płatności ma charakter zadatku.
  c. Pośrednikiem w realizacji płatności w formie e-przelewu jest firma PayU. Po wybraniu opcji „zapłać”, klient przekierowany zostaje na stronę umożliwiającą wpłatę. Akceptowane opcje płatności (rodzaje kart kredytowych i przelewy obsługiwane przez PayU) są każdorazowo wyświetlane podczas dokonywania rezerwacji przez system.
  d. Usługodawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT bezzwłocznie po uzyskaniu wpłaty lub do 7 dni od daty zakończenia usługi.
  e. Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej obiekt hotelowy ma obowiązek wystawienia faktury VAT wyłącznie „na żądanie”.
  f. Jeżeli nie wypełniono danych niezbędnych do wystawienia faktury, obiekt hotelowy uzna, iż rezerwacji dokonała osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która nie zażądała wystawienia faktury VAT.
 3. Potwierdzenie rezerwacji
  a. System Strony WWW potwierdza rezerwację automatycznie po zaksięgowaniu płatności – komunikat o potwierdzeniu jest generowany na ekranie komputera. Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną.
  b. Dodatkowo system generuje automatycznie potwierdzenie wysyłane na adres e-mail rezerwującego podany w formularzu.
  c. W przypadku usługi dodatkowej, nie objętej systemem rezerwacyjnym i wymagającej indywidualnego potwierdzenia z obiektu hotelowego, konieczny jest kontakt telefoniczny lub mailowy z obiektem hotelowym, a odpowiedź jest przesyłana w ciągu 48 godzin na adres e-mail rezerwującego podany w formularzu.
 4. Zakres odpowiedzialności operatora obiektu hotelowego
  a. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu rezerwacji z przyczyn niezależnych od obiektu hotelowego.
  b. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od obiektu hotelowego, obiekt hotelowy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu www.hornigold.pl na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
  c. Usługodawca może zaoferować wykonanie usługi o podobnym standardzie w terminie, który został określony w formularzu wówczas, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z winy podmiotów trzecich.
  d. W przypadku, gdy rezerwujący nie wyrazi zgody na realizację usługi o podobnym standardzie lub realizacja usługi okaże się niemożliwa z przyczyn zależnych od obiektu hotelowego, wówczas obiekt hotelowy zobowiązany jest do zwrotu dokonanej przez rezerwującego zapłaty za usługę pomniejszonej o zadatek.
  e. Zwrot zostanie dokonany formie odpowiedniej do dokonanej płatności.
  f. Zwrot nastąpi nie później niż w ciągu jednego tygodnia (7 dni) od dnia, w którym rezerwujący zamierzał rozpocząć korzystanie z usługi.
  g. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności niezależne od obiektu hotelowego tj.: czasowy brak wody, ogrzewania, prądu czy naprawa lub konserwacja urządzeń technicznych. Wyżej wymienione niedogodności obiekt hotelowy będzie starał się jak najszybciej usunąć.
  i. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, obiekt hotelowy jest zwolniony z przyjętego zobowiązania. W takim przypadku obiekt hotelowy zobowiązany jest do zwrotu dokonanej przez rezerwującego zapłaty za usługę.
  j. W przypadku, jeśli klient w trakcie trwania usługi stwierdza wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronach systemu www.hornigold.pl), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi.
 5. Warunki zmian i anulowania rezerwacji
  Każda zmiana bądź anulowanie rezerwacji powinna być zlecona w formie pisemnej i przesłana poprzez e-mail do Usługodawcy. W przypadku anulowania rezerwacji obiekt hotelowy zobowiązany jest do zwrotu dokonanej przez rezerwującego zapłaty za usługę pomniejszonej o zadatek.

Rozdział 4 Ochrona danych osobowych

 1. Za pośrednictwem Strony WWW dane osobowe zbierane są poprzez wypełnienie formularzy. Formularz rezerwacyjny zawiera pola wymagane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, data początkowa i końcowa pobytu objętego rezerwacją, których wypełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez Usługobiorcę. Formularz umożliwiający podanie adresu e-mail w celu otrzymywania newsletterów zawiera pole wymagane: adres e-mail. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
  2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Ustawie, Ustawie o ochronie danych osobowych, i w Polityce prywatności.
  3. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  5. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
  6. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego www.hornigold.pl Usługobiorca akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności.

Rozdział 5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Warunkiem niezbędnym jest wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, pozyskiwanych za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego na stronie WWW, przez firmę Hornigold Sp. z o.o. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem rezerwacyjnym i ma charakter dobrowolny.
  2.Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem rezerwacyjnym lub formularzem umożliwiającym podanie Usługodawcy adresu e-mail w celu otrzymywania newsletterów i ma charakter dobrowolny.
  3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Rozdziale 4 Regulaminu.

Rozdział 6 Wymagania techniczne

1.W celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Usług Urządzenie Usługobiorcy powinno spełniać następujące wymagania techniczne:
Dostęp do Internetu
Zainstalowana przeglądarka internetowa – zalecana Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome,
Posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
2.Niedostosowanie się Użytkownika do ww. wymagań technicznych może uniemożliwić korzystanie z niektórych, a nawet wszystkich funkcji Strony WWW – Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Strony WWW i jego skutki spowodowane brakiem dostosowania Urządzenia do ww. wymagań.
3. Usługodawca informuje, iż w trakcie świadczenia usługi dochodzi do umieszczenia w systemie informatycznym Urządzenia Usługobiorcy plików „cookies”. Umieszczenie plików „cookies” w systemie informatycznym Usługobiorcy jest konieczne do prawidłowego realizowania Usług za pośrednictwem Strony WWW – szczegółowe zasady wykorzystywania plików „cookies” określa Polityka prywatności.

Rozdział 7 Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. W przypadku rezerwacji usług noclegowych zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia rezerwacji i otrzymania, drogą mailową na wskazany adres e-mail, potwierdzenia złożonej rezerwacji.
  2. Usługi informacyjne świadczone są poprzez zwykłe korzystanie ze Strony WWW, a także w ramach newsletterów rozsyłanych do Usługobiorców. W przypadku świadczenia usług informacyjnych w ramach rozsyłanych newsletterów zawarcie umowy następuje wraz z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowych na podany w tym celu adres e-mail.
  3.Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletterów bądź zmodyfikować swoje ustawienia za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt z Usługodawcą drogą elektroniczną lub telefonicznie.
  4. Rezygnacja, której mowa w pkt. 3 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dotyczącym świadczenia usług informacyjnych.
  5. W zakresie dotyczącym rezerwacji usług noclegowych rozwiązanie umowy następuje w przypadku gdy:
  a. realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z przyczyn niezależnych od obiektu hotelowego, a Usługobiorca nie wyrazi zgody na realizację usługi o podobnym standardzie;
  b. realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z przyczyn zależnych od obiektu hotelowego;
  c. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową;
  d. anulowania zamówienia przez Usługobiorcę.

Rozdział 8 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
  a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
  b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
  2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
  3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
  4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
  5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
  6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

Rozdział 9 Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Oferty specjalne

Jak dojechać

FULINOWO
Apartamenty Kuźnica

Adres:
ul. Helska 51,
ul. Kotwiczna 10,
84-130 Kuźnica,
Polska

noclegi półwysep helski, kuźnica i jastarnia